• 09904823436

ماشین های زراعی و باغی

کودپاش دامی

نشاکار مزرعه

کودریز مالچر

کودریز صیفی

کودریز صیفی ردیفی تیداپارس

کودریز باغی

ماشین های باغی تیداپارس

ماشین های زراعی و باغی تیداپارس

گروه صنعتی تیداپارس تولیدکننده با سابقه در ماشین ها و ادوات زراعی و باغی است. اولین تولیدات تیداپارس در زمینه ماشین های زراعی و باغی از سال 1386 آغاز شد. ابتدا ماشین کودپاش دامی در زمینه تولیدات زراعی طراحی و تولید آن آغاز گردید. سپس تولیدات دیگر در زمینه ادوات کشاورزی و باغبانی از جمله کودریز مالچر، کودریز باغی، کودریز صیفی . . . طراحی و تولید گردید. 

در کشاورزی امروزه، بدون استفاده از تجهیزات و ماشین های مکانیزه، امکان تولید اقتصادی فراهم نیست. استفاده از ماشین های زراعی و باغی برای مزارع و باغات از ضرورت های کشاورزی امروزه است. درسطح وسیع کار و خصوصا مزارع بزرگ، ماشین ها سرعت و دقت را بالا می برند. همچنین ساعات طولانی کار بدون خستگی و تغییری در دقت کار، از عهده ی ماشین بر می آید.

امروزه استفاده از ماشین ها و ادوات زراعی مکانیزه در کشاورزی، امری اجتناب ناپذیر و الزامی شده است. استفاده از ماشین های نوین در مزارع و باغات، روز به روز رونق بیشتری می یابد و باعث صرفه جویی در زمان و هزینه های کشاورز و باغدار خواهد شد. همچنین امنیت غذایی را برای جوامع به دنبال خواهد داشت.