کودریز مالچر    

 

 

ماشین ترکیبی کودیز مالچر

 

ماشین ترکیبی کود و نوار و نایلون ابیاری برای کشت صیفی جات

این دستگاه با ایجاد شیار بر روی زمین و سپس کودریزی و نیز کشیدن نایلون و همچنین قرار دادن نوار آبیاری در صیفی کاری بسیار مورد استقبال قرار گرفته است

بنا به درخواست کشاورزان ارجمند آپشن های این دستگاه نصب خواهد شد