کودریز دامی باغیکودریز دامی باغی

کودریز باغی یکطرفه دو طرفه

در باغ ها با احداث چال کود یا کانال کود در سایه انداز درخت، کود دهی در پای درختان انجام میشود.

کودریز باغی تیدا در دو مدل یکطرفه و دو طرفه مناسب برای ریزش کود در کنار درختان می باشد و با بالا بردن سرعت کار، به باغداران گرامی کمک بسیاری می نماید.

قابلیت تنظیم اندازه نقاله قسمت باغی برای کود دهی مناسب تر ردیف درختان در نظر گرفته شده است.

کودریز زراعی با تنظیم عرض ریزش

کودپاش های زراعی در حالت های زیر قابل استفاده می باشند:

  1. کودپاشی متداول و در حالت بکارگیری سیستم سانتریفیوژ در مزارع استفاده می شود.
  2. ریزش ردیفی برای کودریزی در کف جوی:با قابلیت دوران گیربکس ها و دیسک های پاشش و یا جداسازی کامل آنها جهت ریزش ردیفی به همراه قطعه ضمیمه ریزشی کودپاش.