حضور تیداپارس، تولید کننده تخصصی ماشین های گلخانه در همایشدر راستای هدف گسترش کشت های گلخانه ای و ترویج این موضوع به صورت علمی، همایش "توسعه کشت محصولات گلخانه ای" به همت سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار گردید.

گروه صنعتی تیداپارس به عنوان تولیدکننده تخصصی ماشین های گلخانه، به دعوت این سازمان در این همایش مشارکت نمود.

در این همایش اهداف سازمان جهاد کشاورزی در توسعه و رونق گلخانه ها و رویکرد بلند مدت به سمت تغییر کشت از فضای باز به گلخانه، تشریح گردید. مزایای کشت های گلخانه ای مرور و راهکارهایی در راستای سرعت عمل بخشیدن به توسعه گلخانه ها و فراهم آوردن امکانات لازم برای شهرک های گلخانه ای بیان شد.

قم-۲۷ شهریور ۹۶