ثبت ماشین کودریز مالچر تیدا در لیست تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیونثبت دستگاه کودریز مالچر تیدا (در گروه تولیدات ماشین های کشاورزی) در لیست تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون.

ماشین های تحصصی گلخانه و ادوات کشاورزی تیدا در لیست مرکز توسعه مشمول دریافت وام.