توقف تولید ماشین برگ زن و برداشت چغندرتوقف تولید ماشین برگ زن و برداشت چغندر در گروه صنعتی تیدا

تیدا در راستای تعهد خود در حفظ منابع آبی کشور، تولید دستگاه های مرتبط به محصول پرآب بر چغندرقند را متوقف نمود.

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

http://tidapars.com/uploaded/100928_14532.mp4