نیاز گیاهان به رطوبت و دستگاه رطوبت سازنیاز گیاهان به رطوبت و دستگاه رطوبت ساز در گلخانه ها


گیاهان در هر فضایی که رطوبت مطلوب در آن بیشتر باشد محیط و بستری مناسبی را برای رشد دارد. به همین علت است که در نواحی شمالی کشور نیز به دلیل رطوبت مورد نیاز در هوا پوشش گیاهی بیشتر و متنوع تری به چشم می خورد. در واقع برای تعریف رطوبت باید گفت مقدار بخار آبی که در لحظه ای مشخص در هوا و محیط قرار دارد که همواره در حاصل تغییر وضعیت و افزایش و کاهش است. البته این تغییرات بسته به هر محیطی می تواند متفاوت باشد. قطره های موجود معلق در هوا که باعث ایجاد رطوبت و همچنین پاکسازی محیط می کند ممکن است در فضای گلخانه با کمترین میزان تغییرات باشد و در صورتی این امکان وجود دارد که دمای محیط بیرونی گلخانه ثابت باشد.  این بخار آب و میزان تغییرات در سطح آن بسته به دمای محیط دارد و با افزایش دما بالا تر رفته و با کاهش دما کمتر می شود تا زمانی که به حد اشباع برسد.


گیاهان که یکی از شرایط لازمه ی رشد و پرورش آنها به خصوص در محیط های تحت کنترل رطوبت و تحت کنترل داشتن دمای هواست و میزان نیاز به این مرطوبیت در هر مرحله از رشد گیاه متفاوت است. تامین رطوبت مورد نیاز گیاه و به تعادل نگه داشتن آن براساس نیاز گیاه موجب می شود تا گیاه در ایده آل ترین شرایط شرد قرار داشته باشد و با افزایش و کاهش غیر کنترل شده این رطوبت رشد گیاه نامتعادل شده و روند رشد را به مخاطره می اندازد و در بدترین حالت موجب از دست رفتن گیاه و مرگ آنها شود. یکی از اصلی ترین مواردی که درباره ی گیاهان باید دانست میزان نیاز و لزوم آنها به رطوبت است. بعد از این مرحله باید بتوان به بهترین حالت این رطوبت را تامین و در حالت ایده آل و نرمال نگه داشت. دستگاه رطوبت ساز در این جا میزان بازدهی را تا چندین برابر افزایش می دهد و روند ایجاد رطوبت و خنک نگه داشتن محیط و همچنین جلوگیری از منتشر شدن میکروب ها و آفات و بیماری ها را به صورت اتوماتیک و ماشینی انجام می دهد. این دستگاه قابلیت تنظیمات دستی و اوتوماتیک را دارا می باشد این امکان را فراهم آورده است تا علاوه بر تحت کنترل قرار دادن رطوبت محیط سم پاشی و کود دهی محلول در آب را انجام بدهد و بیشترین میزان کاربری را داشته باشد.


رطوبت نسبی در گلخانه ها با مقدار رطوبت بستر مرتبط است و در این رابطه که با افزایش دما گنجایش قرار گیری قطره های آب و رطوبت افزایش می یابد، با کاهش دما نیز دچار افت و کاهش می شود. در اینجا است که کنترل رطوبت هوا کار دشواری است و در کنترل به روش دستی ممکن است اشتباهات و سهل انگاری های زیادی رخ دهد که موجب به خطر افتادن مراحل رشد گیاه شود. از همین رو رطوبت ساز می تواند بهترین گزینه برای تحت کنترل داشتن محیط گردد و رطوبت لازمه ی گیاه را به اعمال شدن تنظیمات مورد نیاز حفظ و تامین نماید.


از مشکلات دیگری که ممکن است از کنترل خارج شدن رطوبت موجب اسجاد اثرات منفی شود تبدیل شدن بخار آب به آب می باشد که تقطیر یا کندانساسیون نامیده شده است. این تقطیر موجب ایجاد و بروز بیماری ها در دیواره های گلخانه شده است و می تواند به طور غیر مستقیم در رویش گیاه تاثیر منفی بگذارد.

 

 

منبع: تیدا