تجهیزات گلخانه ای تیدا در لیست مشمول بهره مند از اعتبارات مرکز توسعهتجهیزات گلخانه ای تیدا - ماشین بذرکار سینی نشا و ربات پیوندزن نشا در لیست مشمول بهره مند از اعتبارات مرکز توسعه مکاتیزاسیون ماشینهای کشاورزی

ردیف 94کد 9366 و

ردیف95 کد9367

http://agmdc.ir/_DouranPortal/documents/.pdf