مرداد 96غرفه کم نظیر تیدا در شهر آفتاب 

 تیدا 8 -11مرداد 96 نمایشگاه بین المللی شهر افتاب 

تنها شرکت فعال در دو بخش تولیدِی تجهیزات گلخانه ای وماشین های زراعی ، به خوبی توانست نظر بازدیدکنندگان را جلب نماید