حضور تیداپارس در نمایشگاه کشاورزی ایما- هندحضور تیداپارس تنها شرکت ایرانی در نمایشگاه کشاورزی ایما هند. دهلی نو

 

این نمایشگاه کشاورزی دوسالانه، امسال در تاریخ 5-7 دسامبر به میزبانی دهلی نو برگذار شد. گروه صنعتی تیداپارس به دعوت رسمی طرف هندی به عنوان تنها شرکت ایرانی در این نمایشگاه شرکت نمود. در این نمایشگاه آخرین دستاورد و تولیدات شرکت ها شامل انواع ادوات و ماشین های کشاورزی در بخش زراعی و گلخانه و همچنین انواع نهاده های کشاورزی، طی سه روز برگزاری به بازدید عموم گذاشته شد.  

 

Agrimach. India2019

December 5-7

www.tidapars.com