فعالیتهای دیگر

 

تیداپارس با تیم تخصصی در زمینه مشاوره احداث گلخانه، کشت بافت، پیوند نشا و تولید محصولات سالم صیفی فعالیت می نماید.

تیداپارس جهت ساخت ماشین های صنعتی و کشاورزی سفارشی اعلام امادگی می نماید