فعالیتهای دیگر

 

تیدا با تیم تخصصی در زمینه مشاوره احداث گلخانه، کشت بافت، پیوند نشا و تولید محصولات سالم صیفی فعالیت می نماید.

تیدا جهت ساخت ماشین های صنعتی و کشاورزی سفارشی اعلام امادگی می نماید